Sposób stosowania:

1. Przygotowanie podłoża
 • Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej wzmocnić.
 • Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża.
 • Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
 • Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%.
 • W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.
2.Malowanie

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem.
 • Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki.
 • Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych po min. 4 h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.
2. Dodatkowe informacje
 • Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności max. 80%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie powłoki.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
3. Wskazówki BHP i PPOŻ
 • W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pobierz

Nasze marki