Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża

 • Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
 • Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża.
 • Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
 • Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.

Gruntowanie

 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Rozcieńcz wodą w stosunku 1:4.
 • Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.
 • W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:8 metodą mokro na mokro.
 • Gruntuj w temperaturze +5ºC do +30ºC  i wilgotności poniżej 80%.
 • Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystapić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0ºC.

Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Nie wdychać rozpylonej cieczy.
 • W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
Narzędzia

Pędzel płaski

Wkład do wałka Perlon

Pobierz

Nasze marki